Załącznik do Uchwały Nr 447/2010

              Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej

              z dnia  25 listopada 2010 r.

Regulamin Organizacyjny   

 Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

Rozdział 1 . Postanowienia ogólne

 • 1

Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem” opracowany został

w oparciu o:

 • ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.),
 • ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535; ze zm.);
 • ustawę z dnia  5  czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.),

 • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, 1837, ze zm.);
 • Statut Domu Pomocy Społecznej w Kozuli.
 • 2

               Dom Pomocy Społecznej w Kozuli jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Bialskiego przeznaczoną dla: 110 osób w podeszłym wieku oraz 86 osób przewlekle somatycznie chorych i 14 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 10 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

 • 3
 1. Dom jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę, świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”.
 2. Celem Domu jest również przystosowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do życia w społeczeństwie poprzez stymulację rozwoju emocjonalnego, fizycznego i umysłowego.
 3. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny leków i środków opatrunkowych przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 4. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 • 4

Mieszkańcem Domu jest osoba skierowana do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ.

 • 5
 1. Pobyt w Domu jest odpłatny.
 2. Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ kierujący osobę do domu pomocy społecznej.
 • 6

Dom może świadczyć odpłatnie usługi opiekuńcze, specjalistyczne i bytowe dla osób w nim nie zamieszkujących.

 • 7
 1. Osoby skierowane do Domu przed dniem l stycznia 2004 r. ponoszą odpłatność za pobyt na zasadach określonych w decyzji kierującej i ustalającej odpłatność za pobyt w wysokości 70% dochodu własnego.
 2. Po dniu l stycznia 2004 r. odpłatność w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania za pobyt mieszkańca w Domu wnoszą:
 • mieszkaniec Domu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby określone w pkt. 2 i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
 • 8

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu ustala Starosta Bialski i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w terminie do 31 marca każdego roku.

 • 9
 1. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt osobom skierowanym do Domu po dniu l stycznia 2004 r. wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu.
 2. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta

 • 10

Mieszkaniec Domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt mieszkańca w Domu, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca w Domu nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

Rozdział 2 . Szczegółowe zasady działania Domu

 • 11

Dom świadczy usługi:

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

 1. miejsce pobytu,
 2. wyżywienie,
 3. utrzymanie czystości,

2)   opiekuńcze, polegające na:

 1. zapewnieniu całodobowej opieki,
 2. pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby,
 3. udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 4. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 5. kontaktu z otoczeniem;
  3) wspomagające polegające na:
 6. umożliwieniu udziału mieszkańcom w terapii zajęciowej,
 7. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 8. umożliwieniu zaspokojeniu potrzeb religijnych i kulturalnych,
 9. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 10. stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 11. działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
 12. pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
 13. h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 14. i) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
 15. j) załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców;

4) w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewniających:

 1. pobieranie nauki,
 2. uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,
 3. uczenie i wychowywanie przez doświadczenie życiowe

 • 12
 1. Miejsce pobytu spełnia następujące warunki:
 • budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych,
 • w budynkach wielokondygnacyjnych zainstalowane są windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy,
 1. W Domu znajdują się:
 • pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,
 • pokoje dziennego pobytu,
 • jadalnie,
 • gabinet zabiegowo-pielęgniarski,
 • pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,
 • kuchenki pomocnicze,
 • pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia,
 • palarnia,
 • pokoje gościnne
 1. Pokój mieszkalny spełnia następujące warunki:
 • jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2 ,
 • wieloosobowy ma powierzchnię 6 m2 na jedną osobę:
 1. w przypadku osób samodzielnie się poruszających- przeznaczony jest dla maksymalnie trzech osób,
 2. w  przypadku osób nie opuszczających łóżka przeznaczony jest maksymalnie dla czterech osób,

3)   wyposażony jest w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca oraz odpowiednią liczbę wyprowadzeń elektrycznych.

 1. Dom spełnia następujące warunki sanitarne:

1)  przy każdym pokoju znajduje się łazienka wyposażona w wannę lub prysznic i toaletę,

2)     pomieszczenia są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Wyżywienie i organizacja posiłków spełnia następujące warunki.
 • mieszkańcom zapewnia się 3 podstawowe posiłki dziennie oraz posiłki dietetyczne, zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • istnieje możliwość otrzymania dodatkowych posiłków i napojów między posiłkami podstawowymi,
 • dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, a ostatni posiłek podawany jest nie wcześniej niż o godz. 18.00,
 • mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym,
 • w razie potrzeby mieszkaniec ma zapewnione karmienie.

 • 13

                Zakres i sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną  i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w Domu.

 • 14

W domu działają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, do zadań których należy:

 • określenie indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu usług,
 • opracowywanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańca domu.

 • 15
 1. W Domu może działać samorząd mieszkańców, którego reprezentantem jest Rada Mieszkańców.
 2. Rada Mieszkańców jest rzecznikiem interesów mieszkańców i stanowi organ doradczy dyrektora Domu.

Rozdział  3.  Prawa i obowiązki mieszkańców

 • 16

Mieszkańcy Domu mają prawo do:

 • korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,
 • uzyskiwania wszelkiej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,
 • uczestniczenia w uroczystościach, imprezach organizowanych przez Dom,
 • obchodzenia uroczystości okazjonalnych (imieniny, urodziny, śluby i inne święta),
 • współdecydowania w sprawach dotyczących swojej osoby,
 • posiadania rzeczy osobistych i innych własnych przedmiotów,
  7) godnego traktowania,

8)    dysponowania różnicą świadczenia powstałą po potrąceniu odpłatności wyznaczonej właściwą decyzją,

9)   składania do depozytu Domu rzeczy wartościowych oraz pieniędzy,

10) zgłaszania skarg i wniosków do Rady Mieszkańców oraz dyrektora Domu,

11) uczestniczenia w pracach Samorządu Mieszkańców i wyborach do Rady Mieszkańców Domu,

12)     utrzymywania więzi z rodziną i nawiązywania kontaktów ze środowiskiem  lokalnym,

13)  przebywania poza Domem po uprzednim zawiadomieniu dyrektora,

14)  odbywania praktyk religijnych zgodnie z własnym wyznaniem,

15)  spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,
16) zachowania intymności,

17) poczucia bezpieczeństwa,

18) zwrotu odpłatności za nieobecność w Domu nie przekraczającą 21 dni w roku kalendarzowym.

 • 17

Do obowiązków mieszkańców należy:

 • wnoszenie miesięcznych opłat za pobyt w Domu zgodnie z decyzją właściwego organu,
 • informowanie o zmianach w swojej sytuacji majątkowej i rodzinnej mającej wpływ na korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,
 • przestrzeganie obowiązujących w Domu regulaminów,
 • poddawanie się okresowym badaniom lekarskim oraz dbałość o swoje zdrowie,
 • dbałość o mienie Domu i szacunek dla personelu i współmieszkańca,
 • przestrzeganie czystości i higieny osobistej,
 • stosowanie się do zaleceń dyrektora Domu.

Rozdział 4 . Organizacja Domu

 

 • 18
 1. Domem kieruje dyrektor odpowiedzialny za jego działalność przy pomocy kierowników działów.
 2. Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Powiatu Bialskiego po zasięgnięciu opinii dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej. Bieżące czynności z zakresu prawa pracy, z upoważnienia Starosty Bialskiego, wykonuje wobec dyrektora Domu dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 3. Dyrektor Domu działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Bialskiego.
 • 19

                Do zadań dyrektora należy realizacja całokształtu przedsięwzięć zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Domu, a w szczególności:

1) zapewnienie mieszkańcom godnego pobytu w Domu zgodnie z określonymi w regulaminie Domu celami,

2) organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy przez pracowników,

 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy personelu i pobytu mieszkańców,
 • zatrudnianie i zwalnianie wszystkich pracowników i odpowiedzialność za politykę kadrową,
 • reprezentowanie Domu na zewnątrz,
 • nadzór nad prawidłowym i ekonomicznym wykorzystywaniem środków finansowych,
 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych w sprawach dotyczących funkcjonowania

 • 20
 1. W domu funkcjonują następujące działy:
 • dział opiekuńczy,
 • dział usług wspomagających,
 • dział finansowo-księgowy,
 • dział administracyjno-techniczny,
 • kuchnia

sekretariat oraz samodzielne stanowiska pracy:

 • pracownik socjalny,
 • psycholog,
 • administrator,
 • informatyk
 • inspektor ds. bhp i p/poż.
 • radca prawny.
 1. Kierownicy działów i samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio dyrektorowi

 • 21

Do zadań działu opiekuńczego należy zapewnienie mieszkańcom Domu całodobowej opieki, a w szczególności:

 • przygotowanie przyjmowanemu mieszkańcowi miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędny sprzęt, pościel, bieliznę,
 • zapewnienie mieszkańcowi Domu bezpiecznego i godnego traktowania,
 • pomoc w czynnościach dnia codziennego, , jedzeniu, myciu i kąpaniu,
 • pielęgnacja w chorobie,
 • utrzymanie w należytym stanie sanitarno-higienicznym i estetycznym pomieszczeń mieszkańców,
 • dbałość o estetyczny wygląd mieszkańców,
 • umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej i świadczeń zdrowotnych oraz zaopatrywanie w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze,
 • opracowywanie indywidualnych planów wsparcia i ich realizacja,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz prawidłowej gospodarki powierzonym

 

 • 22

Do zadań działu usług wspomagających należy:

 • utrzymywanie bądź podnoszenie fizycznej i umysłowej sprawności mieszkańców poprzez gimnastykę, ćwiczenia, oświatę zdrowotną, terapię zajęciową,
 • opracowywanie i realizacja indywidualnych planów opieki,
 • prowadzenie pracowni terapii zajęciowej w celu umożliwienia samorealizacji mieszkańców,
 • umożliwienie korzystania z biblioteki i prasy codziennej,
 • umożliwienie zaspokajania potrzeb kulturalnych poprzez organizowanie imprez, okazjonalnych uroczystości, świąt i wyjazdów turystycznych dla mieszkańców,
 • umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych,
 • usprawnianie w gabinetach kinezyterapii i fizykoterapii oraz stymulowanie aktywności życia mieszkańców,
 • dbałość o podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,

9) prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz prawidłowej gospodarki powierzonym mieniem.

 • 23

Do  zadań działu finansowo-księgowego należy prowadzenie całokształtu gospodarki finansowej Domu a w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia będącego w posiadaniu Domu,
 • opracowywanie projektu planu finansowego Domu,
 • nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Domu i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 • opracowywanie analiz wykorzystania środków budżetowych i innych będących w dyspozycji Domu,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie kalkulacji kosztów,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
 1. zakładowego planu kont,
 2. obiegu dokumentów,
 3. zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

8)   prowadzenie ewidencji inwentarza i majątku Domu oraz rozliczanie inwentaryzacji,

9)   prowadzenie gospodarki kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) archiwizowanie dokumentów finansowych Domu zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

 • 24

Do zadań działu administracyjno-technicznego należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Domu pod względem administracyjno-technicznym i gospodarczym a w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów mieszkalnych, administracyjnych, pralni, kuchni, stacji trafo, budynku pro-morte, stacji uzdatniania wody i innych spraw gospodarczych,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i konserwacja kotłowni, urządzeń i instalacji znajdujących się w Domu,
 • prowadzenie wszelkich niezbędnych prac remontowych,
 • zaopatrywanie kuchni w artykuły spożywcze,
 • prowadzenie właściwej gospodarki środkami transportowymi oraz rozliczanie zużycia paliwa energii, wody, oleju opałowego,
 • prowadzenie zaopatrzenia w niezbędne artykuły czystościowe, biurowe, produkty żywnościowe, leki oraz zapewnienie ich właściwego magazynowania,
 • dokumentowanie rozliczeń z tytułu emisji czynników szkodliwych i odpadów do środowiska,
 • dbałość o estetyczny wygląd otoczenia, drobne remonty, malowanie,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupów towarów i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

11) prowadzenie archiwum zakładowego,

12) w uzasadnionych przypadkach zabezpieczenie transportu mieszkańców,

13) wykonywanie wszelkich prac związanych z istniejącym gospodarstwem rolnym, sadem, ogrodem,

14) zapewnienie  prawidłowego  funkcjonowania pralni  oraz wykonywanie usług pralniczych i krawieckich,

15) prawidłowa gospodarka powierzonym mieniem.

 • 25

Do zadań kuchni należy:

 • zapewnienie wyżywienia według obowiązujących norm żywienia dla mieszkańców,
 • przygotowywanie posiłków zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • sporządzanie jadłospisów dekadowych w uzgodnieniu z mieszkańcami,
 • dbanie o jakość sporządzanych potraw i estetykę stołówek,
 • przygotowywanie i dostarczanie posiłków do jadalni,
 • dokonywanie zamówień, rozliczeń i dbałość o właściwe przechowywanie artykułów spożywczych.

 • 26

Do zadań pracownika socjalnego należy:

 • udzielanie mieszkańcom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach oraz dostępnych usługach i formach pomocy,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji mieszkańców,
 • współpraca z właściwymi oddziałami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • załatwianie spraw związanych z ustalaniem stopnia niepełnosprawności mieszkańca oraz jego zmianę,
 • współpraca z sądem, kuratorami sprawującymi opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • ewidencja depozytów i realizacja wniosków do wypłaty,
 • organizowanie pogrzebów zgodnie z wyznaniem i wolą mieszkańca,
 • realizacja planów wsparcia mieszkańca domu,
 • pomoc w utrzymaniu kontaktu mieszkańców z rodziną i środowiskiem lokalnym,
 • zapoznanie mieszkańców Domu z regulaminami i zasadami funkcjonowania Domu.

 • 27

Do zadań psychologa należy:

 • diagnoza psychologiczna mieszkańców w celu przystosowania pracy personelu do możliwości i potrzeb mieszkańców,
 • opracowywanie planów wsparcia mieszkańca domu,
 • prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej.

 • 28

Do zadań administratora należy:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniem oraz zmianą stanowisk,
 • prowadzenie ewidencji akt osobowych wszystkich pracowników,
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi,
 • przygotowywanie wniosków w sprawie nagradzania i karania pracowników,
 • kontrola porządku i dyscypliny pracy,
 • prowadzenie ewidencji urlopów oraz zwolnień lekarskich,
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 • wydawanie i prowadzenie ewidencji legitymacji ubezpieczeniowych pracownika oraz członków rodzin,
 • analiza stanu zatrudnienia oraz wykorzystania czasu pracy,
 • kierowanie pracowników na badania profilaktyczne,
 • współpraca z inspektorem bhp w zakresie organizowania szkoleń na temat bhp,
 • sporządzanie oraz kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników Domu,
 • nadzór nad rozliczaniem czasu pracy pracowników w poszczególnych grupach zawodowych,
 • czuwanie nad wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych Domu,
 • opracowywanie regulaminów i procedur dotyczących pracy w Domu,
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń dyrektora Domu,
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • naliczanie list płac i sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej,
 • przygotowanie wniosków i dokumentacji premiowych i nagród,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu funduszu płac,
 • naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia.

 • 29

Do  zadań  informatyka należy:

 1. Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie sprawności sprzętu komputerowego i oprogramowania należącego do Zakładu.
 2. Administrowanie bazami danych.
 3. Utrzymywanie i uaktualnianie strony www.
 4. Konserwowanie programów poprzez tworzenie kopii bezpieczeństwa danych, jak również oprogramowania.
 5. Okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu, drobna naprawa oraz przekazywanie i odbiór sprzętu z serwisu w przypadku awarii.
 6. Obsługa bieżąca systemu komputerowego.

 • 30

Do  zadań  inspektora  do spraw bhp i p / poż. należy:

 • sporządzanie i przedstawienie dyrektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie pracy,
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w
  opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności i tych wypadków,
 • organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bhp,

11) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

12) czuwanie nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym Domu i kontrola przestrzegania przepisów w tym zakresie.

 • 31
 1. Praca personelu dostosowana jest do potrzeb mieszkańców. Organizacja pracy na poszczególnych indywidualnych stanowiskach należy do kierowników działów i określana jest w indywidualnych zakresach czynności, obowiązków i odpowiedzialności.
 2. Zakresy czynności, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników opracowują kierownicy działów, a zatwierdza dyrektor Domu.
 3. Zakresy czynności, odpowiedzialności i obowiązków kierowników działów oraz samodzielnych stanowisk pracy ustala Dyrektor Domu.
 • 32
 1. Pracownicy, którym powierzono mienie Domu ponoszą materialną odpowiedzialność za jego stan ilościowy i jakościowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Umowa o odpowiedzialności materialnej lub, w przypadku powierzenia mienia kilku pracownikom, umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej winna znajdować się w aktach osobowych pracownika.

 • 33
 1. W Domu obieg dokumentacji reguluje instrukcja kancelaryjna wprowadzona zarządzeniem dyrektora Domu.

 • 34

Dyrektor Domu przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków codziennie, a szczególnie we wtorki w godz. 8°° – 12°°.

 • 35
 1. W razie nieobecności dyrektora Domem kieruje wskazany przez niego
  kierownik działu.
 2. Po godzinach pracy administracji działalnością Domu kieruje starsza pielęgniarka dyżurna przy pomocy pozostałych służb dyżurnych.

 • 36

W Domu prowadzony jest dziennik raportów, w którym zapisywane są wszystkie istotne wydarzenia dotyczące Domu i jego mieszkańców.

 • 37

Odwiedziny mieszkańców mogą odbywać się codziennie w godzinach 8- 20.

Rozdział 5. Ogólne prawa, obowiązki i odpowiedzialność                                                             pracowników

 • 38

Obowiązki  i uprawnienia pracowników

 1. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest:
 • szczególna troska o dobro mieszkańców Domu i ich bezpieczeństwo,
 • posiadanie niezbędnych kwalifikacji,
 • znajomość powierzonych mu zadań oraz sumienne i terminowe ich wykonywanie,
 • znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulaminu pracy, zasad bhp, p. poż. oraz zarządzeń, instrukcji i wytycznych,
 • dbałość o powierzone narzędzia pracy, maszyny, sprzęt, urządzenia, środki transportowe, materiały, odzież ochronną i roboczą, itp.,
 • czynne zapobieganie wszelkiego rodzaju nieprawidłowościom, a w szczególności kradzieżom oraz innym niebezpieczeństwom mogącym narażać Dom na szkodę, powiadamianie o tym swoich przełożonych,
 • wychodzenie z inicjatywami służącymi poprawie funkcjonowania Domu w zakresie oszczędności zużycia zasobów, usprawnień organizacyjnych i lepszego współdziałania służb,
 • wytwarzanie i utrzymywanie w swoim otoczeniu atmosfery zaufania, życzliwości, współdziałania i kultury,
 • bezwzględne przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 1. Pracownicy uprawnieni są do:
 • regularnego otrzymywania wynagrodzenia w wysokości określonej  umową o pracę i innych świadczeń zgodnych z obowiązującymi regulaminami Domu,
 • korzystania z urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • otrzymywania zwolnień z pracy i urlopów okolicznościowych,
 • zwracania się do swoich bezpośrednich przełożonych w celu otrzymania informacji i niezbędnych wytycznych do należytego wykonywania przydzielonych zadań,
 • zgłaszania propozycji usprawnień technicznych i organizacyjnych,
 • wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami bhp i p. poż.
 • 39

Obowiązki kierowników działów

Podstawowymi obowiązkami kierowników działów są:

 • właściwa organizacja pracy podległych służb i terminowa realizacja zadań planowych,
 • nadzór i kontrola pracy podległych pracowników,
 • dokładna znajomość zadań wynikających z zakresu działania działu,
 • przestrzeganie obowiązujących zarządzeń,
 • zabezpieczenie właściwych warunków pracy pracownikom działu,
 • opracowywanie oraz aktualizowanie zakresów czynności

i  odpowiedzialności podległych pracowników,

 • zapewnienie dyscypliny pracy,
 • rozliczanie czasu pracy podległych pracowników,
 • bieżące informowanie dyrektora o istotnych sprawach działu,
 • współdziałanie z innymi działami Domu,

10) ochrona informacji niejawnych,

11)bieżąca analiza pracy działu, opracowywanie planów pracy i sporządzanie sprawozdań z działalności,

12) wnioskowanie w sprawach podległych pracowników

 • 40

Uprawnienia kierowników działów

Podstawowymi uprawnieniami kierowników są:

 • wydawanie podległym pracownikom poleceń związanych z realizacją zadań,
 • wnioskowanie w sprawie wysokości wynagrodzeń, nagród i kar,
 • ustalanie planu urlopów dla podległych pracowników,
 • czuwanie nad efektywnym wykorzystaniem czasu pracy poszczególnych pracowników,
 • zgłaszanie do dyrektora propozycji usprawnień technicznych i organizacyjnych działu.
 • 41

Odpowiedzialność kierowników działów

Kierownicy odpowiadają  za:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym pracy działu,
 • prawidłowe zorganizowanie, kierowanie, koordynowanie i kontrola pracy w celu zapewnienia terminowej i rzetelnej realizacji zadań,

3)  rozliczanie czasu pracy podległych pracowników, nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów bhp i p/poż. oraz ochronę informacji niejawnych,

4) szczególny nadzór i kontrola nad zabezpieczeniem mienia oraz dokumentów przed zniszczeniem i kradzieżą,

5)szkody wyrządzone zakładowi pracy w wyniku wadliwej organizacji pracy, niewłaściwego zabezpieczenia mienia, niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków,

6) sprawowanie kontroli wewnętrznej oraz skuteczne reagowanie na negatywne jej wyniki,

7) prawidłową informację wychodzącą z działu.

 

Rozdział 6.  Postanowienia końcowe

 

 • 42

               Personel i mieszkańcy Domu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów organizacyjno-porządkowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 • 43

Pracownicy Domu zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach mają obowiązek ze sobą współpracować.

 • 44
 1. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi struktura organizacyjna Domu stanowiąca jego załącznik.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może tworzyć stanowiska pracy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, stanowisk pracy osób niepełnosprawnych.
 • 45

               W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy, o których mowa w  § l  niniejszego regulaminu.

 • 46

                Wszystkie zmiany regulaminu wymagają zachowania trybu właściwego dla jego ustalania.